Algemene voorwaarden

Ben's Travel Service

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

TOT STAND KOMEN VAN EEN VERVOERSOVEREENKOMST:

De klant is op de hoogte dat alle administratie, afspraken, vervoersopdracht en vervoersbevestiging via elektronische weg (e-mail) worden gevoerd.

Dringende zaken kunnen eventueel via gsm besproken worden, welke daarna steeds via mail bevestigd dienen te worden.


AANVAARDING:

Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de klant ons een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde algemene voorwaarden aanvaardt.

De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene voorwaarden van de klant gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming.

De aanvaarding van het bestelformulier of het zenden van een orderbevestiging, houden nooit in dat wij de voorwaarden van de klant aanvaarden.


VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT:

Klanten die toestemden met de vervoersovereenkomst mogen tijdens de dienst niet aan de chauffeur vragen en/of deze aanzetten om overtredingen te begaan.

Het dragen van een gordel is in al onze voertuigen verplicht, dit overeenkomstig artikel 35.1.1 van het KB van 01.12.1975 houdende het algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van de openbare weg, laatst gewijzigd bij KB 31 juli 2017.

Een boete voor het niet dragen van een gordel zal verhaald worden op de klant en/of medepassagiers. Bij onmiddelijke inning zal de klant hiervoor instaan.

De klant is gehouden door vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen plaats.

De klant is verplicht zich in de voertuigen te onthouden van volgende niet limitatieve zaken:

a) beschadigen en verontreinigingen van onze voertuigen

b) het gebruik van alcoholische en niet-alcoholische dranken, uitgezonderd mineraal water

c) het gebruiken of nuttigen van voedingsmiddelen, zoals boterhammen, snoepgoed, koekjes, babyvoeding etc. (niet limitatief)

d) het gebruik van rookwaren, ook e-sigaretten etc.

e) het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen

f) braken, urineren, fecaliën, spugen etc. in het voertuig.

   In deze zal de politie altijd gevraagd worden een proces-verbaal van vaststelling op te maken. Het voertuig zal steeds chemisch ontsmet dienen te worden, dit door een extern erkend

   schoonmaakbedrijf. De kosten hiervan bedragen forfaitair 1000,- €. Tevens dient de tijd dat het voertuig onbruikbaar is te worden vergoed, dit aan 75€/hr.

   Ook de meerkost voor het huren van een vervangwagen kunnen doorgerekend worden.

g) agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, racisme, homofoob gedrag, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens vervoerder of anderen.

h) het op enerlei hinderen van vervoerder in de uitoefening van zijn taak

i) Levende dieren zijn niet toegelaten in onze voertuigen. Ook niet in een benche, draagtas of op de schoot.

De klant is verplicht de eventuele hierboven vermelde schade ( punt a) tot i) met uitzondering van punt f) )te vergoeden volgens de wekelijkse kostprijs, doch minstens met een forfaitaire bepaald minimum van 60€

De klant is gehouden de vooraf overeengekomen prijs te betalen bij het einde van de rit.

De klant is bevoegd om de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming van hetgeen hierna wordt bepaald:

- wijzigen kan gratis tot 4 dagen voor het vertrek

- wijzigingen op de 3 en 2de dag voor uitvoering wordt er een administratieve kost aangerekend van 15€. Na de 2de dag worden er geen wijzigingen aanvaard.

- Bij wijzigingen in ophaal of afzetpunt dienen wij  steeds de prijs te herberekenen.

- De vervoerder kan een wijziging weigeren indien de wijziging niet kan ingepland of uitgevoerd kan worden.

Indien de klant er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Het is de klant niet toegelaten om de volgende handelingen te verrichten:

- het kantelen van de zetels

- het laden en lossen van bagage, golftassen, rolstoelen etc


VERTREKTIJDEN:

De klant bepaalt ten allen tijde zelf de vertrektijd. 

De vervoerder kan een vertrektijd voorstellen, dit gebasseerd op zijn ervaring en beroepskennis, doch deze is steeds onder alle voorbehoud.

Dit voorstel kan nooit tegen de vervoerder gebruikt worden bij laattijdig aankomen op uw bestemming.


OVERMACHT:

Indien vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens reiziger kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Een tekortkoming kan vervoerder niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Mocht de vervoerder een fout kunnen worden aangerekend, zal en kan deze niet hoger zijn dan de betaalde/aangerekende ritprijs exclusief btw.


ONTBINDING:

Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de vervoersovereenkomst beëindigen, indien de klant dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de vervoerder kan worden verwacht dat hij de reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.

In dit geval is vervoerder niet gehouden de klant enige schade te vergoeden. De klant is wel gehouden tot betaling van de rit.

Bij voortijdige beëindiging / annulatie tot 48 uur vòòr het vertrek is de klant niet gehouden tot het bedrag van de overeenkomst.

Bij voortijdige beëindiging minder dan 48 uur voor het vertrek is de klant het bedrag integraal verschuldigd. Indien de  ritprijs nog niet is overeengekomen, is de klant een evenredig deel van de geschatte prijs verschuldigd.


WACHTTIJDEN:

Wachttijden op de luchthaven of elders onafhankelijk of ze zijn veroorzaakt door het toedoen van de klant kunnen in rekening worden gebracht.

De klant is gebonden bij vertragingen de vervoerder onmiddellijk in kennis te stellen. 

Berekening wachttijd:

- wachttijd begint te lopen vanaf de vlucht geland is.

- 1ste uur is gratis, vanaf het 2de begonnen uur wordt er 40€/uur gehanteerd.

- Indien klant/reiziger niet opdaagt is de ritprijs + 1 wachtuur verschuldigd

- Indien de vlucht wordt geannuleerd is de ritprijs verschuldigd

Indien de wachttijd oploopt heeft de vervoerder het recht om andere voorziene opdrachten uit te voeren. De klant dient bij aankomst contact op te nemen met de vervoerder welke een nieuw ophaaluur zal afspreken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat vertrekkende klanten steeds voorrang krijgen. Mocht de klant besluiten om op eigen beweging verder te gaan blijft de ritprijs verschuldigd + 1 wachtuur.


BETALINGSVOORWAARDEN:

Betalingen door de particuliere klant aan vervoerder dienen contant met een in België algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, dit bij het einde van iedere rit.

Professionele klanten betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum via overschrijving. Bij onstentenis van betaling zal zonder aanmaning of aangetekende ingebrekestelling een forfaitaire administratieve kost worden aangerekend van 50€. Tevens is vanaf de 31ste dag een intrest verschuldigd van 0,55% / per dag op het totale openstaande bedrag.


AANSPRAKELIJKHEID VERVOERDER:

Alle passagiers zijn automatisch verzekerd indien ze akkoord gaan met de vervoersovereenkomst.

De vervoerder is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

De schadevergoeding die vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijks verschuldigd is, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de vervoerder zal uitkeren.


KLACHTEN:

Geen enkele klacht betreffende onze diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij een ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht, dit binnen de acht kalenderdagen na uitvoering van de opdracht of na factuurdatum.


GESCHILLEN:

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij onze firma zou verkiezen om de betwisting te onderwerpen aan de rechtsmacht van de woonplaats of zetel van de klant.

PRIVACY VERKLARING


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18.03.2020

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overennstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.


DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING:

Ben's Travel Service en Ben Michiels verwerkr persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten- en orderbeheer, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

De contactpersoon voor de databank en de verwerking van persoonsgegevens is de heer Ben Michiels.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij info@benstravelservice.be


RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.B: "de noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst" van de Algemene Verordering Gegevensbescgerming.


VERSTREKKING AAN DERDEN:

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden.

Het betreffen de dienstverleners waarop wij beroep doen (boekhouding, advocaat, het verzorgen van de internetomgeving, ...)

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onze werknemers, en onderaannemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens worden geenzins verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen dewelke zijn gevestigd buiten de EU.


BEWAARPERIODE:

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding.


RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, SCHRAPPING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID:

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopij (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantaccount aan te passen en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@benstravelservice.be


DIRECT MARKETING:

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Dit kan door het versturen van een e-mail aan info@benstravelservice.be


GEBRUIK VAN COOKIES:

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's  van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.


INVULLEN VAN FORMULIEREN VIA DE WEBSITE:

Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


FACEBOOK (SOCIAL MEDIA):

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en van Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Dit geldt ook voor andere social media kanalen.


KLACHTEN:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.


WIJZIGING VAN DIT PRIVACY- EN COOKIESBELEID:

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy- en Cookiesbeleid op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van de website kennis van krijgt. U kan de laatste versie van ons Privacybeleid op ieder ogenblik terugvinden op onze website